Juridische mededeling

1. Identiteit van de eigenaar van de website

De volgende algemene voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website www.pepetours.com. Dit domein, en wat daarin is vervat, is eigendom van ROQUETAS PEPE TOURS, S.L., touroperator-reisbureau met CIAN-040862-3 en C.I.F. B04506150, (hierna PEPE TOURS), geregistreerd in het handelsregister van Almeria, Volume 991, Folio 118, blad AL-24271, met maatschappelijke zetel te Laan Las Gaviotas nr. 66, Roquetas de Mar, 04740 Almeria (Spanje). Als wettige vertegenwoordiger José Antonio Manzano Fernandez.

2. Juridische voorwaarden

Het gebruik van deze website vormt een overeenkomst tussen de gebruiker en PEPE TOURS, die de volledige en onvoorwaardelijke instemming inhoudt aan elk van de algemene voorwaarden gepubliceerd door PEPE TOURS, in de versie die gepubliceerd en van kracht is op het moment van toegang tot de website. Daarom wordt aanbevolen dat de gebruiker deze aandachtig leest telkens wanneer men de website bezoekt. Het is minderjarigen verboden om de website te bezoeken en deze te gebruiken. De gebruiker verklaart dat hij meerderjarig is (dat wil zeggen dat hij tenminste 18 jaar oud is) en over de nodige wettelijke bekwaamheid beschikt om de hem aangeboden diensten via de website van PEPE TOURS te verwerven, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, en dat hij/zij deze algemene voorwaarden volledig begrijpt. In het geval dat een minderjarige diensten koopt via de website van Pepe Tours, zal PEPE TOURS niet verantwoordelijk worden gehouden, en zullen de minderjarige, ouders of voogden de kosten moeten dragen die dit kan veroorzaken. PEPE TOURS is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en de nauwkeurigheid van de gegevens die door de gebruiker zijn ingevuld.

PEPE TOURS herinnert volwassen gebruikers eraan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen welke dienst en / of inhoud geschikt is voor minderjarigen die onder hun verantwoordelijkheid staan.

PEPE TOURS kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het ontwerp, de presentatie en / of samenstelling van de website, evenals een deel of het geheel van de inhoud wijzigen. Eveneens kan PEPE TOURS de algemene voorwaarden en / of specifieke voorwaarden die nodig zijn om ze te gebruiken wijzigen.

De gebruiker gaat ermee akkoord te betalen voor de diensten of producten die zijn gecontracteerd door middel van één van de volgende betaalmiddelen die ter beschikking zijn gesteld door PEPE TOURS.

Derhalve is de aankoop van een willekeurig product alleen effectief op het moment dat PEPE TOURS het totale bedrag van het product in rekening brengt op de creditcard die door de gebruiker wordt verstrekt, of het bedrag van de aankoop contant ontvangt, of via de ontvangst van een bewijs van bankoverdracht. Tot dat moment kan PEPE TOURS de aankoop annuleren, zonder dat de gebruiker recht heeft op enige claim.

Het feit van het aanvragen van een reservering houdt de verplichting van de klant in om toestemming te geven voor het in rekening brengen op de creditcard die hij verstrekt. In het geval dat het niet mogelijk is de betaling via de creditcard uit te voeren (afgewezen betaling), gaat de gebruiker er mee akkoord dat PEPE TOURS de gemaakte reservering niet zal uitvoeren.

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt om de betaling uit te voeren, worden behandeld met de juiste mate van beveiliging, waarbij de wettelijk noodzakelijke beveiligingsmaatregelen genomen worden om verlies, verslechtering en toegang tot ongeautoriseerde derden te voorkomen.

Toegang tot transsectionele diensten en diensten die het verzamelen van persoonlijke gegevens voor betaling omvatten, gebeurt in een beveiligde omgeving. De informatie wordt te allen tijde gecodeerd verzonden via een beveiligd coderingsprotocol. Dit zorgt ervoor dat de verzonden inhoud alleen begrijpelijk is voor de computer van de gebruiker en de server die de informatie ontvangt.

3. Verantwoordelijkheid en garantie van PEPE TOURS

 TOEGANG

In het algemeen hebben gebruikers vrije en gratis toegang tot de website. PEPE TOURS behoudt zich echter het recht voor om, op grond van de huidige wetgeving, de toegang tot bepaalde delen van de website te beperken. In deze gevallen, als voorwaarde om toegang tot de service te kunnen krijgen, moet de gebruiker zich registreren en alle gevraagde informatie op een geactualiseerde en waarheidsgetrouwe manier verstrekken (zie privacy beleid). De gebruiker is verantwoordelijk voor het op een vertrouwelijke manier bewaren en verwerken van de gegevens om toegang te krijgen tot de website, om zodoende toegang te voorkomen voor onbevoegde derde partijen. De gebruiker gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de website door derden met zijn of haar gebruikerscode en wachtwoord.

Ook stemt de gebruiker ermee in en verklaart dat alle gegevens die voor het reserveringsverzoek zijn ingevoerd, waar zijn, met name het email adres dat is opgegeven voor meldingen, en verbindt zich er toe dit email adres bij te houden voor het opeenvolgende gebruik van de op de pagina aangeboden services.

PEPE TOURS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website en / of de Services te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan gebruikers die deze Algemene Voorwaarden schenden.

INHOUD

PEPE TOURS behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website te onderbreken, evenals een gedeelte of de gehele inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving en op een willekeurig moment, hetzij om technische redenen, veiligheid, controle, onderhoud, stroomuitval of welke andere reden dan ook. Een dergelijke onderbreking kan tijdelijk of definitief zijn, in welk geval deze situatie zal worden meegedeeld aan de gebruikers, die mogelijk het verlies kunnen lijden van de informatie die is opgeslagen in de verschillende diensten.

PEPE TOURS garandeert dan ook niet de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van haar website of van de Inhoud, zodat het gebruik hiervan door de gebruiker op eigen risico geschiedt, zonder dat PEPE TOURS op geen enkel moment hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

PEPE TOURS behoudt zich het recht voor om de inhoud van het internet, koppelingen of verkregen informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beperken.

PEPE TOURS is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, verliezen, aanspraken of kosten van welke aard dan ook, van de informatie verkregen door of waartoe toegang is verkregen via het web, computervirussen, operationele storingen of onderbrekingen in de service of verzending, of storingen in de lijn.

Het is verboden om illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten die in het algemeen de rechten van PEPE TOURS of derden beïnvloeden of schenden, via internet te verzenden of door te sturen.

PEPE TOURS is niet verantwoordelijk voor de webs die niet van zichzelf zijn, en die toegankelijk zijn via links ("links") of welke inhoud dan ook die door derden beschikbaar wordt gesteld. Elk gebruik van een link of toegang tot een niet-gepatenteerde website gebeurt op eigen risico en uit eigen vrije wil van de gebruiker.

PEPE TOURS raadt geen enkele informatie aan noch waarborgt informatie verkregen door of via een link, noch is PEPE TOURS verantwoordelijk voor enig verlies, aanspraak of schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een link, of de informatie die daardoor wordt verkregen, inclusief andere links of websites, de onderbreking van de service of toegang, of de poging om een link te gebruiken of te misbruiken, zowel bij toegang tot internet als bij het benaderen van informatie van andere websites van internet.

4. Verplichting om correct gebruik te maken van de website en de inhoud

De gebruiker stemt ermee in om de website, de diensten, de inhoud en deze algemene voorwaarden te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede zeden, de goede gebruiken en de openbare orde. Op dezelfde manier is de gebruiker verplicht om de website, de Services en de Inhoud op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken en niet te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, of die schadelijk zijn voor de belangen of rechten van derden, of die op enige manier de website of zijn services kunnen beschadigen, uitschakelen of verslechteren, of normaal gebruik van de website door andere gebruikers kunnen behinderen. In het bijzonder, en slechts bij wijze van indicatie en niet gedetailleerd, verbindt de gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- en / of beeldbestanden, foto's, opnamen, software te reproduceren of te kopiëren, te distribueren of ter beschikking te stellen aan derden, en, in het algemeen, elk soort materiaal dat:

 • op welke manier dan ook minachtend is, in strijd is met de grondrechten en openbare vrijheden die constitutioneel erkend zijn in internationale verdragen en in de rest van de wetgeving;
 • aanspoort tot, aanzet tot of bevordert van criminele, minachtende, lasterlijke, gewelddadige activiteiten of, in het algemeen, activiteiten strijdig met de wet, moraal en algemeen aanvaarde goede praktijken of openbare orde;
 • induceren, aanzetten tot of bevorderen van discriminerende acties, attitudes of gedachten vanwege geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of conditie;
 • Het beschikbaar stellen van, het opnemen van of toegankelijk maken van producten, elementen, berichten en / of diensten die crimineel, gewelddadig, aanstootgevend, schadelijk of vernederend zijn of die in het algemeen in strijd zijn met de wet, moraliteit en algemeen aanvaarde goede praktijken en/of de openbare orde;
 • onjuist, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of geïmproviseerd is, op een manier die leidt tot of kan leiden tot fouten in het doel of de intenties of doeleinden van de verspreider van de informatie;
 • wordt beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten die toebehoren aan derden, zonder dat de gebruiker van zijn eigenaars vooraf de nodige toestemming heeft verkregen om het beoogde gebruik te verrichten;
 • in strijd is met bedrijfsgeheimen van derden;
 • in strijd is met het recht op eer, persoonlijke en familie privacy of het imago van de persoon zelf;
 • op enigerlei wijze het krediet van PEPE TOURS of derden schaden;
 • in strijd is met de voorschriften inzake geheimhouding van communicatie;
 • in voorkomend geval illegale, misleidende of onbetrouwbare reclame vormt en, in het algemeen, oneerlijke concurrentie vormt;
 • virussen, programma's of andere fysieke of elektronische elementen opnemen die op welke wijze dan ook wijziging in de computersystemen van PEPE TOURS of computersystemen van derden veroorzaken.

In overeenstemming met de hierboven uiteengezette bepalingen, stemt de gebruiker ermee in de inhoud beschikbaar voor gebruikers op de website te gebruiken, en zonder dat deze lijst een beperkend karakter heeft, teksten, foto's, grafische afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluid inhoud, evenals het grafische ontwerp en de broncodes (hierna de "Inhoud"), in overeenstemming met de wet, deze voorwaarden, andere kennisgevingen, gebruiksvoorschriften en instructies geplaatst op zijn kennis, evenals moraliteit en algemeen geaccepteerde goede gewoonten en openbare orde, en in het bijzonder verbindt hij zich om zich te onthouden van:

 • de Inhoud reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of anderszins openbaar communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de corresponderende rechten of het wettelijk is toegestaan;
 • Verwijderen, ontwijken of manipuleren van het 'auteursrecht' en andere identificerende gegevens van de rechten van zijn eigenaars die zijn opgenomen in de Inhoud, evenals de technische beschermingsinstrumenten, of enige informatiemechanismen die de Inhoud kan bevatten.

5. Industrieel en intellectueel eigendom

Deze website is eigendom van PEPE TOURS. De rechten van intellectuele eigendom en de rechten op exploitatie en reproductie van dit web, van de pagina's, schermen, de informatie die ze bevatten, hun uiterlijk en ontwerp, evenals de links die daaruit zijn vastgesteld naar andere webpagina's zijn het exclusieve eigendom van de laatste, tenzij anders vermeld. Alle benamingen, ontwerpen en / of logo's die deel uitmaken van deze pagina zijn naar behoren geregistreerde merken. Elk misbruik door een ander persoon dan de rechtmatige eigenaar kan worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetgeving. De intellectuele eigendomsrechten en merken van derden worden op een gemakkelijke manier benadrukt en moeten worden gerespecteerd door iedereen die toegang heeft tot het internet. Alleen voor persoonlijk en privégebruik is het toegestaan de inhoud van deze website te downloaden, te kopiëren of af te drukken. Het is verboden om de informatie, inhoud of waarschuwingen van deze website te reproduceren, verzenden, wijzigen of verwijderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PEPE TOURS.

6. Privacy beleid van Pepe Tours

Voor PEPE TOURS is het van fundamenteel belang om de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en te beschermen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op Spaans grondgebied. Ons privacy beleid is er dus op gericht om te garanderen dat:

 • Door toegang te krijgen tot het persoonlijk profiel, kan de gebruiker op elk moment zijn persoonlijke identificatie-informatie wijzigen.
 • de gebruiker op elk moment zijn profiel kan annuleren, zolang de gebruiker voldoet aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming en -bewaring.
 • PEPE TOURS verbindt zich ertoe om te voldoen aan zijn verplichting tot geheimhouding van persoonlijke gegevens, zijn plicht om deze te bewaren en niet door te geven aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar ervan, en zal de nodige maatregelen nemen om wijzigingen in, verlies van en ongeoorloofde toegang tot de persoonlijke gegevens te voorkomen, te allen tijde rekening houdend met de stand van de technologie en in overeenstemming met de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die door de wet zijn vastgesteld.

Toegang tot transsectionele diensten en diensten die het vastleggen van persoonlijke gegevens bevatten, gebeurt ook in een beveiligde omgeving met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). De beveiligde server brengt een verbinding tot stand zodat de informatie gecodeerd wordt verzonden. Dit zorgt ervoor dat de verzonden inhoud alleen begrijpelijk is voor de computer van de klant en de PEPE TOURS-server. De veiligheidsgarantie van onze servers wordt ondersteund door een certificaat uitgegeven door de bank BANCO SABADELL. Dit certificaat garandeert dat de cliënt zijn gegevens communiceert met een PEPE TOURS-server. Transsectionele diensten worden veilig uitgevoerd, via een virtueel kassasysteem, een software die de betalingsgateway biedt voor kaarten (credit, debet, prepaid of virtual), die dezelfde functie vervullen als de conventionele dataphone.

Voor de toepassing van de bepalingen in de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat persoonlijke gegevens die u ons verstrekt tijdens het browsen op onze website zullen worden opgenomen in een gegevensverwerking waarvan PEPE TOURS S.L. verantwoordelijk is, met als enig doel uw verzoek te kunnen beheren en u tevens technische, operationele en commerciële informatie te kunnen sturen, op alle mogelijke manieren, inclusief elektronische post en / of vergelijkbare middelen, over producten, diensten, aanbiedingen en nieuws die wij van belang achten. In het geval van commerciële communicatie die per e-mail of op gelijkwaardige wijze wordt verzonden, geeft de gebruiker ons op deze manier zijn uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van Advertenties.

PEPE TOURS verbindt zich ertoe om te voldoen aan zijn verplichting tot geheimhouding van persoonlijke gegevens en zijn plicht om deze te bewaren en de nodige maatregelen te nemen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de staat van de technologie, welke voldoet aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

We informeren u ook dat we uw persoonlijke en contactgegevens, nodig voor het leveren van de bijbehorende service, moeten meedelen aan de verschillende leveranciers die bij het product zelf zijn betrokken, die verplicht zijn de gegevens exclusief en uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan het doel van de opdracht. De contracten die met de bovengenoemde derden zijn gesloten, op grond van artikel 12 van de organieke wet 15/1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens, garanderen dat de verstrekte gegevens exclusief en uitsluitend gebruikt zullen worden voor de specifieke, expliciete en legitieme doeleinden waarvoor deze werden verkregen en deze zullen niet worden gecommuniceerd aan bedrijven buiten de contractuele relatie met deze derde partijen.

Met betrekking tot informatie die door minderjarigen wordt verzonden, is het een essentiële vereiste dat de verzender eerder de toestemming van de ouder, de voogd of de wettelijke vertegenwoordiger heeft verkregen, zodat de persoonsgegevens kunnen worden behandeld.

De gebruiker zal in elk geval reageren op de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, en PEPE TOURS behoudt het recht voor om van de geregistreerde services uit te sluiten voor elke gebruiker die onjuiste informatie heeft verstrekt, zonder uitsluiting van andere juridische acties.

Het wordt aanbevolen om de uiterste zorgvuldigheid te betrachten op het gebied van gegevensbescherming door het gebruik van beveiligingshulpmiddelen, PEPE TOURS kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor diefstal, wijziging of verlies van illegale gegevens.

Door de aanvaarding van dit privacy beleid geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de richtlijnen die daarin zijn uiteengezet, evenals voor het indienen van documentatie met betrekking tot de diensten die door ons bedrijf worden aangeboden. In het geval van annulering en intrekking door de betrokken partij van zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens, kan PEPE TOURS de levering van de dienst te annuleren in het geval waarin deze gegevens nodig waren voor een optimale levering van de dienst.

Wij informeren u dat u de mogelijkheid hebt om op elk moment en gratis, de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw gegevens uit te oefenen en uw toestemming om commerciële communicatie zonder terugwerkende kracht te verzenden, in de voorwaarden gespecificeerd in de wet, door te schrijven naar PEPE TOURS, Laan Las Gaviotas nr. 66, Roquetas de Mar, 04740 Almería (Spanje), of info (at) pepetours.com

7. Algemene reisvoorwaarden met PEPE TOURS

ORGANISATIE

De rondreizen, tours, excursies en uitstapjes die over het algemeen op deze website worden gepubliceerd, zijn ontworpen en georganiseerd door Roquetas Pepe Tours S.L en andere touroperators. Deze routes kunnen worden uitgevoerd door Roquetas Pepe Tours of een ander bedrijf in de toeristische sector al naar gelang Roquetas Pepe Tours. Elke kopie, plagiaat van de gepubliceerde routes en reizen is verboden en kan worden aangeklaagd bij de bevoegde instanties.

Deze toeristische dienst is onderworpen aan de bepalingen van Decreet 319/1990 van 21 december, regeling van personenvervoer over de weg door motorvoertuigen, hoofdstuk IV, decreet 168/1994 van 30 mei, verordening van de reisbureaus en in de verordening 21/1995 van 6 juli van gecombineerde reizen en andere effectieve beschikkingen.

Het deelnemen aan of reserveren van een van onze rondreizen, tours, excursies en uitstapjes in het algemeen, impliceert de acceptatie en naleving door de klant van elk van de voorwaarden en regels die hieronder worden beschreven. De realisatie van deze reizen is afhankelijk van een minimum aantal deelnemers.

Geen reservering zal als definitief worden overwogen tot een aanbetaling of deponering van 20% van de totale waarde van de reservering is gedaan. De rest van het totaalbedrag moet worden betaald ten minste 45 dagen voor vertrek of onder de voorwaarden en termijnen die zijn overeengekomen tussen de klant en PEPE TOURS. Anders kan de reservering als geannuleerd worden beschouwd, volgens de voorwaarden die worden beschreven in de sectie annuleringen.

PRIJZEN

De prijs van de rondreis, tour, excursie of uitstap omvat alles wat wordt beschreven in de sectie "De rondreis-tour omvat", met dien verstande dat deze geen service omvat die niet in dit gedeelte wordt vermeld. In geval van twijfel, wordt de klant aangeraden om te vragen naar alle inbegrepen diensten voordat de reis begint. In het geval van onenigheid, zal de goede interpretatie van de inbegrepen diensten worden aangeboden door Roquetas Pepe Tours.

De prijs van de rondreis -tour, excursie of een reis bevat geen andere diensten die niet specifiek in de beursgenoteerde " rondreis -tour bevat", zoals extra's in hotels (wassen, strijken diensten, pay-tv, telefoon, minibar en andere dranken, extra maaltijden, enz.), luchthavenkosten niet gespecificeerd, bagagesupplementen, visa, vaccinaties, etc.

De prijs van de reis is berekend op basis van de wisselkoersen, transporttarieven, brandstofkosten, begeleidingsprijzen, museumticketprijzen en toepasselijke belastingen en toeslagen op de datum van de programma-uitgave. Een wijziging in de prijs van deze elementen kan leiden tot een herziening van de uiteindelijke prijs, een kennisgeving aan de wijziging van de consument, die reeds de dienst hebben gecontracteerd, kan het terugtrekken uit de tour zonder boete of accepteer de wijziging van het contract. De gepubliceerde prijzen zijn inclusief de btw die van toepassing is en deze kunnen, evenals de planningen en routes, ook worden gewijzigd als gevolg van overmacht of een toereikende oorzaak.

DOCUMENTATIE

Klanten, inclusief kinderen, moeten geaccrediteerd zijn en voorzien van allerlei documentatie en identificatie om onze rondreizen en tours uit te voeren.

Het verkrijgen van alle documentatie is voor rekening van de klant, en Roquetas Pepe Tours wijst elke verantwoordelijkheid af, indien de toegang tot een land wordt geweigerd om welke reden dan ook, zijnde alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Het wordt aanbevolen aan de klant, vooral als hij niet Europees is, om zichzelf te informeren over de normen en vereisten waaraan moet worden voldaan met betrekking tot visa en documentatie die tijdens de reis moeten worden verstrekt. Kinderen onder de 18 jaar niet reizend met hun ouders moeten een door de ouders of verzorgers een ondertekende toestemming hebben voor de reis waarin hun verantwoordelijkheid voor de kinderen wordt vastgesteld, indien deze door de autoriteiten wordt gevraagd. De klant moet controleren of alle gegevens, datum en details die worden weergegeven in de reserveringen die door Roquetas Pepe Tours worden verzonden, correct zijn binnen een termijn van 48 uur na ontvangst zodat deze nog gewijzigd kunnen worden. Zodra deze periode is verstreken, zal het duidelijk zijn dat alles correct is en er geen wijzigingen meer in aangebracht kunnen worden.

GEDRAGS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De klant moet de volgende veiligheidsregels respecteren:

 • Blijf zitten terwijl de bus reist;
 • probeer niet het voertuig te betreden of uit te stappen terwijl het niet volledig is gestopt;
 • niet roken, eten of drinken in de voertuigen;
 • respecteer de instructies van de gids of begeleider en de bestuurder, die voldoende bevoegd zijn om de veranderingen aan te brengen die de omstandigheid aanraadt of eist.
 • geen dieren vervoeren aan boord.
 • geen waardevolle spullen achter laten in de bus of een ander vervoermiddel dat tijdens een tour wordt gebruikt. De klant is vanaf het begin verantwoordelijk voor hun bezittingen tot de toeristische dienst van Roquetas Pepe Tours eindigt. Roquetas Pepe Tours is in geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig verlies door de klant.

Het verlaten of zich afscheiden van de groep door oorzaken die niet aan de organisatie zijn toe te schrijven, houdt geen recht op compensatie in. Roquetas Pepe Tours is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verliezen, ongevallen of schade van welke aard dan ook die zich hebben voorgedaan als gevolg van omstandigheden buiten zijn macht of buiten de reikwijdte van de organisatie. Registratie voor een van deze excursies impliceert de acceptatie van deze voorwaarden. De organisator verklaart uitdrukkelijk dat zij weigert zich te onderwerpen aan de transport arbitrage voor alle kwesties die voortvloeien uit het bestaan van dit contract, tenzij anders is overeengekomen.

Klanten dienen de persoon die aangewezen is door Roquetas Pepe Tours als verantwoordelijke voor de groep te volgen en zich te houden aan de normale gedragsregels van het reizen als een groep, waarbij het niet is toegestaan om het verloop van de rondreizen, tours, excursies en uitstapjes te veranderen of te onderbreken ten koste van de rest van de klanten. Evenzo is normale hygiëne, kleding en gedrag vereist. Als dit niet wordt nageleefd, kunnen de klant (en) na een eerste waarschuwing, zonder compensatie, van de rest van de groep worden afgewezen.

ACCOMODATIE

De verstrekte hotels garanderen het nodige comfort en laten U genieten van de stad waarin zij zich bevinden. In het algemeen bevinden hotels zich in het centrum en in andere gevallen in buitenwijken, maar altijd met openbaar vervoer naar het stadscentrum. De categorie van de hotels komt overeen met hun officiële classificatie in overeenstemming met de geldende wetgeving in het betreffende land. De gepubliceerde hotels zijn informatief. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het hotel of in geval van last-minute reserveringen, kunnen Pepe Tours of haar medewerkers de hotels vervangen door hotels van dezelfde categorie of hoger. We raden aan om een dag voor vertrek contact op te nemen met Pepe Tours om de definitieve lijst met bevestigde hotels voor uw reis te bekijken.

BAGAGE

De verantwoordelijkheid voor de bagage en andere persoonlijke bezittingen zijn uitsluitend en exclusief voor rekening van de klant, niet zijnde Roquetas Pepe Tours, noch een van haar medewerkers of partners, verantwoordelijk voor enig verlies, of incidenten die te maken hebben met bagage, persoonlijke bezittingen, geld, enz. De luchtvaartmaatschappijen, rivier-, zee-, spoor- en wegtransportbedrijven zijn bedrijven die de reiziger bij kunnen staan in overeenstemming met de clausules van het transportcontract dat is vastgelegd door het passagiersticket. Als er een incident met de bagage is, moet de klant het schadeformulier invullen voordat het station of de luchthaven verlaten wordt.

ANNULERINGEN

De annuleringsvoorwaarden van een reservering zijn als volgt:

Klanten kunnen de reservering op elk moment annuleren en hebben geen recht op compensatie zodra de reis is begonnen. Indien de annulering meer dan 30 dagen vóór de datum en het tijdstip van vertrek heeft plaatsgevonden, heeft de klant recht op restitutie van de bedragen die reeds zijn betaald. Als de annulering plaatsvindt tussen 21 en 30 dagen vóór de datum en het tijdstip van vertrek, krijgt u een boete van 10% over het betaalde bedrag. Als de annulering plaatsvindt tussen 5 en 20 dagen vóór de datum en het tijdstip van vertrek, krijgt u een boete van 25% over het betaalde bedrag. Als de annulering plaatsvindt minder dan 5 dagen vóór de datum en het tijdstip van vertrek of het niet verschijnen op het moment van vertrek van de tour, rondreis, reis of excursie krijgt u een boete van 100% van het totale bedrag. Het bezoek aan het Alhambra-paleis in Granada (behalve in gevallen waarin het is inbegrepen in een bustourpakket) kan niet worden gerestitueerd, alle verkopen zijn definitief en leiden tot 100% annuleringsboetes.

In het geval dat PEPE TOURS voorafgaand aan het vertrek van de reis verplicht is om een essentieel onderdeel van het contract ingrijpend te wijzigen, moet de consument hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld worden. In een dergelijk geval, en tenzij anders overeengekomen door de partijen, kan de klant ervoor kiezen de overeenkomst zonder kosten te beëindigen of een wijziging van het contract te accepteren waarin de aangebrachte wijzigingen en hun invloed op de prijs zijn gespecificeerd. De klant moet de beslissing die hij neemt meedelen binnen drie dagen nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. In het geval dat de klant zijn beslissing niet meedeelt onder de aangegeven voorwaarden, zal er van uitgegaan worden dat hij kiest voor de beëindiging van het contract zonder enige boete.

In het geval dat de klant ervoor kiest het contract te beëindigen, op grond van het voorgaande, of dat PEPE TOURS de reis annuleert vóór de overeengekomen vertrekdatum, om welke reden dan ook die niet aan de klant is toe te rekenen, heeft de klant recht op terugbetaling van alle betaalde bedragen met relatief aan dit contract, vanaf het moment dat de ontbinding van het contract plaatsvindt, of tot de realisatie van een andere reis van gelijkwaardige of superieure kwaliteit, wanneer PEPE TOURS dit aan kan bieden. In het geval dat de aangeboden reis van inferieure kwaliteit is, vergoedt PEPE TOURS de consument, indien van toepassing, op basis van de reeds betaalde bedragen, het verschil in prijs, in overeenstemming met het contract.

De klant is verplicht elke schending van de contractuitvoering te melden bij de PEPE TOURS-vertegenwoordiger op de bestemming, zoals vermeld in de reisdocumentatie. In het geval dat de voorgestelde oplossingen niet bevredigend zijn voor de klant, zal hij een periode van dertig dagen hebben, te rekenen vanaf de dag waarop de reis eindigde, om te claimen bij het hoofdkantoor van Pepe Tours. De hotels accepteren geen claims na het uitchecken, daardoor wordt de klant geadviseerd om schriftelijk het betreffende hotel een gebrek of gebrekkige voorziening in situ te melden, voordat het uitchecken plaatsvindt. De klant wordt geadviseerd een externe particuliere verzekering aan te gaan.

Niettegenstaande de bepalingen van het vorige lid bedraagt de verjaringstermijn voor acties ontleend aan de rechten die zijn erkend in de geconsolideerde tekst van de Algemene wet voor de Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, twee jaar, zoals vastgesteld in artikel 164 van koninklijk wetsdecreet nr. 1/2007.

8. Toepasselijke wetgeving

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving. De contractpartijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken van Roquetas de Mar om al hun geschillen op te lossen.

U KUNT ONS ALS VOLGT BEREIKEN:
Contacteer ons 24/7 op WhatsApp +34 655 655 777
Telefoon: +34 950 33 32 32
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
MEER INFORMATIE OVER ONS OP:
Volg ons op onze officiële Facebook-pagina
Meer foto's van onze tours op Flickr.
Adviezen op Tripadvisor: Pepe Tours - Day Tours.
Pepe Tours - Agencia de Viajes Mayorista (logo)

GROOTHANDEL REIZEN AGENTSCHAP:

Avda. Las Gaviotas, nº66, c.p. 04740
Roquetas de Mar, Andalucía, España

PEPE TOURS - 1992 - 2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN